Vote: KMV testing hub

Vote: *AuthorComment Smileys25 - 8: *